Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1. Diensten: alle door The Memory Frame en door haar ingeschakelde derden aan de Klant gele- verde diensten en producten van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van de Klant worden verricht.

1.2. Klant: De partij die aan The Memory Frame opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Diensten.

1.3. Overeenkomst: de Overeenkomst op grond waarvan The Memory Frame zich tegenover de Klant verbindt de Diensten voor de Klant te verrichten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.4. The Memory Frame: de vennootschap onder firma The Memory Frame (KvK nummer: 75987295) die producten en diensten, waaronder de verhuur van photobooths, levert aan bedrijven en particulieren in Nederland.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeen- komst tussen The Memory Frame en de Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Elke opdracht van de Klant en/of het gebruik maken van de Diensten geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

2.3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van The Memory Frame zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk een termijn voor acceptatie is opgenomen.

3.2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Klant het reserveringsproces op de website af- rondt, de Klant schriftelijk een reservering overeenkomt of als de Klant mondeling een reservering overeenkomt, welke op een later tijdstip schriftelijk wordt vastgelegd. Indien er door The Memory Frame een schriftelijke opdrachtbevestiging wordt verstuurd is de inhoud daarvan steeds leidend, ten- zij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3.3. Alle aanduidingen op onze website, in aanbiedingen, offertes, of Overeenkomsten zoals beschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, maten en kleuren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen niet voor rekening en risico van The Memory Frame.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. The Memory Frame spant zich in de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

4.2.  The Memory Frame kan zich bij het verrichten van de Diensten laten bijstaan door derden of de Diensten of een deel ervan laten uitvoeren door derden.

4.3. De Klant is gehouden om alle informatie en zaken die The Memory Frame nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan The Memory Frame te verstrekken en staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid daarvan.

4.4. Mocht de photobooth door technische gebreken buiten gebruik raken voor een periode langer dan 20% van de overeengekomen tijd, door oorzaken die zijn toe te rekenen aan The Memory Frame, dan zal The Memory Frame overgaan tot restitutie van een bedrag naar rato van de verloren tijd of de verloren tijd inhalen.

4.5. Indien niet gestart kan worden op de afgesproken begintijd door slechte toegang op locatie, geen duidelijke communicatie of door andere oorzaken die voor rekening komen van de Klant, zal er geëindigd worden op de vooraf overeengekomen eindtijd.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, maar exclusief eventuele in het kader van de Over- eenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf- en parkeerkosten en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven door The Memory Frame.

5.2. The Memory Frame behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijs- opgave te herstellen.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling direct na ontvangst van de factuur middels iDEAL.

6.2. De aanbetaling dient altijd plaats te vinden binnen 5 dagen na reservering. De Klant is niet gerechtigd om enige vordering op The Memory Frame te verrekenen met de door The Memory Frame in rekening gebrachte bedragen of betalingen op te schorten.

6.3. Achteraf betalen is alleen beschikbaar voor zakelijke klanten. Indien achteraf betaling overeengekomen is dienen de facturen binnen 30 (dertig) dagen na de factuurdatum door de Klant te worden voldaan.

6.4. Indien niet op tijd aan de betalingsverplichting wordt voldaan, is de Klant automatisch in verzuim, zonder een ingebrekestelling is vereist. Ingeval van een te late betaling is The Memory Frame steeds gerechtigd de levering van Diensten op te schorten.

6.5. In geval van een te late betaling heeft The Memory Frame recht op vergoeding ter hoogte van de wettelijke rente over het door de Klant verschuldigde bedrag. Ingeval van incassering van een openstaande vordering is de Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

7. Wijzigingen en annulering

7.1. Annulering van de Overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk. Bij een annulering ten minste 30 dagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van levering van de Diensten is de Klant geen kosten verschuldigd. Bij een annulering na 30 dagen maar voor 7 dagen voor de overeengekomen aanvangs- datum is de Klant 40% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij een annulering 7 dagen voor de overeen-
gekomen aanvangsdatum of later is de Klant 100% van het totaalbedrag verschuldigd.

7.2. Een datum- en/of tijdswijziging dient schriftelijk (per e-mail) uiterlijk 7 dagen voor de overeen- gekomen aanvangsdatum te geschieden. De mogelijkheid tot wijziging van datum en/of tijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van de photobooth en/of andere Diensten. Indien de gewenste beschikbaarheid niet mogelijk is zullen geen Diensten worden verleend en zal The Memory Frame niet gehouden zijn tot restitutie van de reeds betaalde kosten.

7.3. Indien de wijziging een locatiewijziging betreft buiten een straal van 30 km van Almere zal de Klant gehouden zijn tot aanvullende betaling van de reiskosten.

7.4. Indien op de dag van dienstverlening verlenging of uitbreiding van de overeengekomen Dien- sten plaatsvindt, dient het extra bedrag ofwel ter plaatse contant ofwel achteraf binnen 14 dagen naar de op de factuur vermelde bankrekeningnummer overgemaakt worden.

8. Plaatsing van de photobooth

8.1. De Klant voorziet The Memory Frame van voldoende ruimte voor plaatsing van de photobooth. De ruimte moet vlak en stevig zijn, minimaal 2,5×2,5×2,5 meter en er dient een stopcontact op maxi- maal 6 meter afstand aanwezig te zijn.

8.2. De Klant is verantwoordelijk voor een geschikte beschutte en droge locatie voor de photobooth.

8.3. The Memory Frame biedt de Klant de mogelijkheid om de photobooth op een buitenlocatie te plaatsen in goed overleg en afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien de Klant van deze mogelijkheid gebruik wil maken gelden hiervoor aanvullende voorwaarden die schriftelijk door The Memory Frame zullen worden verstrekt.

8.4. Het inzien en direct online delen van foto’s vereist een internetverbinding op locatie. The Memory Frame is niet verantwoordelijk voor het niet of niet correct functioneren van de internetverbinding.

8.5. The Memory Frame is niet verantwoordelijk wanneer de photobooth niet op de gewenste locatie kan worden geplaatst of als de locatie niet voldoet aan de installatie eisen. Wanneer dit het geval is behoudt The Memory Frame zich het recht voor de Diensten niet te verlenen of aan te passen zonder dat zij gehouden is tot creditering of restitutie van de overeengekomen vergoedingen.

9. Op- en afbouw

9.1. Met de opbouw wordt ongeveer één uur voor de afgesproken begintijd van de huurperiode gestart, tenzij anders overeengekomen met de Klant.

9.2. De photobooth wordt altijd meteen na afloop, aansluitend aan het einde van de afgesproken huurperiode afgebouwd, tenzij anders overeengekomen is met de Klant.

10. Beeldmateriaal en privacy

10.1. The Memory Frame draagt zorg voor een online koppeling naar de foto’s binnen 1 week na het verlenen van de Diensten. De online koppeling bestaat uit een op het evenement gemaakte voorbeeldfoto met de naam van de opdrachtgever en/of het evenement en deze wordt gepubliceerd op een openbaar gedeelte van onze website. Alle op het evenement gemaakte foto’s zijn vervolgens in te zien op een afgeschermde website door het invullen van een door The Memory Frame verstrekte toegangscode.

10.2. Voor het delen en inzien van foto’s maakt The Memory Frame gebruik van de diensten van Pic- time. Op het gebruik van Pic-time zijn algemene voorwaarden van toepassing en op de verwerking van (persoons)gegevens door Pic-time is een privacybeleid van toepassing. De toepasselijke voorwaarden en het privacybeleid zijn in te zien via https://www.pic-time.com/. Door het aangaan van de Overeen- komst accepteert de Klant tevens de voorwaarden en het privacybeleid van Pic-time.

10.3. De Klant zal de gebruikers van de photobooth informeren over de verwerking van het met behulp van de photobooth gemaakte beeldmateriaal, waaronder de verwerking van het beeldmateriaal door Pic-time. Zo nodig zal de Klant zorgdragen voor toestemming van de gebruikers van de photo- booth voor de verwerking van het beeldmateriaal. De Klant vrijwaart The Memory Frame tegen aan- spraken gerelateerd aan de verwerking van beeldmateriaal dat gemaakt is op het evenement.

11. Ontbinding en beëindiging

11.1. Indien de Klant een verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst niet nakomt is The Memory Frame gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat The Memory Frame gehouden is tot creditering of restitutie van de overeengekomen vergoedingen.

11.2. Indien tijdens het leveren van de Diensten enige vorm van discriminatie, bedreiging en/of agressief gedrag wordt geuit door de Klant en/of personen die redelijkerwijs onder zijn verantwoordelijkheid vallen heeft The Memory Frame het recht de Overeenkomst te ontbinden en de diensten onmiddellijk te beëindigen, zonder dat The Memory Frame gehouden is tot creditering of restitutie van de overeengekomen vergoedingen.

11.3. Alvorens overgegaan wordt tot ontbinding van de Overeenkomst en beëindiging van de Dien- sten zal in redelijkheid door The Memory Frame met de Klant overlegd worden over een mogelijke oplossing van het incident.

12. Overmacht

12.1. The Memory Frame is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van The Memory Frame opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door The Memory Frame niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

12.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van The Memory Frame zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, arbeidsongeschiktheid, stakingen en uitsluitingen, zowel bij The Memory Frame als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, rampen, staat van beleg, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of diensten door derden waaronder begrepen toeleveranciers van The Memory Frame.

12.3. Indien The Memory Frame bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren.

13. Aansprakelijkheid

13.1. De Klant is aansprakelijk voor alle schade (anders dan normale slijtage) en/of verliezen die The Memory Frame ondervindt door toedoen van de Klant en/of derden die redelijkerwijs onder zijn verantwoordelijkheid vallen. De Klant vrijwaart The Memory Frame voor eventuele aanspraken van derden.

13.2. Indien The Memory Frame aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van The Memory Frame’s verplichtingen met betrekking tot de Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Diensten, althans tot dat gedeelte van de Diensten waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3. The Memory Frame is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie.

13.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Memory Frame.

14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1. Op alle overeenkomsten tussen The Memory Frame en de Klant is Nederlands recht van toe- passing.

14.2. Partijen verbinden zich om te goeder trouw te overleggen over ontstane geschillen teneinde deze onderling op te lossen. Mocht dit overleg geen oplossing bieden dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.

14.3. De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen The Memory Frame en de Klant en vervangt alle eerder gemaakte mondelinge, schriftelijke en andere overige overeenkomsten gemaakt tussen beide partijen.

 

versie 2021 1 januari 2021